Reeds in december 2017 kwam het college tot de conclusie dat de uitbouw en de organisatie van een nieuw zwembad via PPS financieel niet haalbaar is. Er werd toen geen enkele offerte ingediend op het voorstel van concessieovereenkomst.

Het college besloot toen ook om het gebouw en de gronden niet te koop aan te bieden omdat deze gelegen zijn op de site van den egger, de sporthal, de BKO en de Academie en er dus bouwmogelijkheden zijn voor de stad  binnen de voorschriften van het RUP sportinfrastructuur in een zone voor dagrecreatie.

Er werd tegelijk  besloten om een onderzoek te laten instellen naar de veiligheid en de stabiliteit van het gebouw met het oog op een mogelijke  herbestemming.

 

 Mogelijkheden herbestemming

 Een aantal mogelijkheden qua herbestemming werden toen weerhouden voor verder onderzoek naar haalbaarheid en kostprijs: locatie voor grabbelpas- en vakantiewerking, ontmoetingsruimte voor jongeren, ruimte voor creatieve projecten, locatie voor kleinschalige optredens en feestjes, indoor skatelocatie, indoor petanqueterrein, ruimte voor gevechtssporten –danszaal-turnzaal, ruimte voor heemkundig archief.

Recent werden daar nog aan toegevoegd: herbestemming  tot sociaal buurthuis, dansschool.

Ook was het van meet af aan de bedoeling om voorafgaand advies in te winnen bij de betrokken adviesraden alvorens een definitieve beslissing qua herbestemming te nemen.

 

 Stabiliteitsstudie

 Uit de pas opgeleverde stabiliteitsstudie blijkt dat de algehele structuur van het gebouw zich nog in een redelijke staat bevindt. Om het gebouw op lange termijn in dienst te houden als zwembad zijn zware investeringen met o.a. herstellingen aan de kuip noodzakelijk.

 Opgelet: Het gaat hier om vaststellingen louter en alleen uit oogpunt van stabiliteit. Hier werd geen rekening gehouden met de hoge investeringskosten ingevolge de nieuw opgelegde VLAREM-normen en uiteraard ook niet met de hoge exploitatiekosten die een zwembad met zich meebrengt. Een kostenplaatje waarvan we reeds wisten dat het niet haalbaar is voor onze stad.

 Een herbestemming mits een aantal beperkte aanpassings- en herstellingswerken in functie van een nieuwe nog te kiezen invulling is daarentegen wel haalbaar.

 

 Kosten bij herbestemming

 Bij een herbestemming zal een nieuwe verwarmingsinstallatie  moeten geplaatst worden, zal de kuip moeten opgevuld en/of ondersteund worden om  er een vloer op te plaatsen en zal de vloer van de kleedkamers moeten geëgaliseerd worden, zo blijkt uit de stabiliteitsstudie.

Het college heeft nu de opdracht gegeven aan de administratie om een kostenraming voor deze werken op te maken om op basis daarvan verdere beslissingen rond een nieuwe invulling van het gebouw te nemen.

 Tijdelijke invulling: huisvesting vakantiewerking en jeugddienst

 In de zomermaanden juli en augustus zal het voormalige zwembadgebouw dienst doen als locatie en uitvalsbasis voor de vakantiewerking( knuffel- en grabbelpas, speelpleinwerking en plein op wielen) en jeugddienst. Jeugddienst en vakantiewerking worden zo gehuisvest op één plaats, wat de werking vergemakkelijkt. In afwachting van een definitieve bestemming kan het gebouw nuttig gebruikt worden.

 De animatoren kunnen er samenkomen en het benodigde materiaal kan er gestockeerd worden. Groot voordeel is dat animatoren en materiaal vlakbij de BKO, de sporthal en GC den egger zijn en dat zijn de plaatsen waar het merendeel van de activiteiten  zich afspelen.

Ook is er meer sociale controle en kan de band tussen jeugddienst en skaters (ook het skaterrein ligt vlakbij) aangehaald worden.